Thứ ba 19/06/2018 00:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thu Phong

Thứ sáu 14/04/2017 15:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thu Phong cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền