Thứ ba 19/06/2018 00:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Bùi Hoàng Thao

Thứ sáu 28/04/2017 10:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Bùi Hoàng Thao cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền