Thứ tư 19/09/2018 06:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi phòng học và phòng thi tháng 3 năm 2018 của các lớp cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ sáu 02/03/2018 15:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng học và phòng thi tháng 3 năm 2018 của các lớp cao học tại Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền