Thứ tư 21/02/2018 04:01 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ sáu 03/11/2017 15:40

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền