Thứ ba 20/02/2018 00:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi tin học đợt 8 chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 33 tại Học viện

Thứ sáu 09/06/2017 18:56

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi kế hoạch thi tin học đợt 8 chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 33 tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền