Thứ ba 19/06/2018 00:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại học kỳ I năm học 2017 - 2018

Thứ tư 30/08/2017 16:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại học kỳ I năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền