Thứ tư 21/02/2018 04:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B2 đợt cuối khóa 33

Thứ sáu 01/09/2017 11:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B2 đợt cuối khóa 33 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền