Thứ tư 21/02/2018 10:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch giảng dạy các lớp tiếng Anh B1, B2 chuẩn đầu ra K34 đợt 1

Thứ sáu 08/09/2017 09:26

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch giảng dạy các lớp tiếng Anh B1, B2 chuẩn đầu ra K34 đợt 1 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền