Thứ bảy 18/08/2018 08:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ban Quản lý Đào tạo

Thứ tư 04/12/2013 09:30

Họ và tên, chức danh

Nhiệm vụ được phân công

TS. Mai Đức Ngọc

TRƯỞNG BAN Mail:maiducngoc195@yahoo.com

ĐT: 0914990469

1. Phụ trách chung các hoạt động của Ban; công tác tuyển sinh, tốt nghiệp các hệ, các trình độ đào tạo, bồi dưỡng;

2. Chỉ đạo xây dựng các quy chế, quy định, các văn bản liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch xây dựng, đổi mới chương trình các hệ, các trình độ đào tạo, bồi dưỡng;

4. Quản lý trực tiếp, toàn diện về công tác tổ chức-cán bộ, tài chính, tài sản của Ban;

5. Điều hành, phối hợp các hoạt động chung của Ban;

6. Chủ trì các cuộc họp giao ban cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cuộc họp toàn thể của Ban theo định kỳ hoặc đột xuất;

 7. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và các cán bộ, chuyên viên của Ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban và của phòng;

8. Ủy viên Thường trực-Trưởng ban Thư ký của các Hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi, xét tốt nghiệp các hệ và các trình độ đào tạo, bồi dưỡng;

9. Phụ trách trực tiếp công tác đào tạo nghiên cứu sinh;

10. Phân công cán bộ của Ban tham gia các ban của hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp các bậc và các hệ đào tạo, bồi dưỡng;

11. Phân công cán bộ của Ban theo dõi, giám sát, phục vụ các hội đồng bảo vệ đề cương, bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận văn, luận án;

12. Quản lý phầm mềm Edusoft;

PHÒNG KẾ HOẠCH-TỔNG HỢP ĐÀO TẠO

Họ và tên, chức danh

Nhiệm vụ được phân công

1. TS. Vũ Thị Kim Hoa

  PHÓ TRƯỞNG BAN

Mail:Vukimhoa07@gmail.com

ĐT: 0913585062

Quản lý toàn diện các hoạt động của phòng. Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

1. Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh:

- Xây dựng kế hoạch quảng bá các ngành, các hệ đào tạo; thường trực Ban Tư vấn tuyển sinh;

- Tổ chức xác định nhu cầu đào tạo, liên hệ với các địa phương tổ chức các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ đại học.

- Hoàn thiện thủ tục, trình lãnh đạo phê duyệt quy mô đào tạo, chỉ tiêu đào tạo của các ngành, các hệ đào tạo

 2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo

Chỉ đạo và giám sát xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập toàn khóa, kế hoạch khai giảng, bế giảng, kế hoạch thi tốt nghiệp, tuyển sinh, lịch học, lịch thi từng tháng…

3. Công tác quản lý, giám sát tốt nghiệp cho học viên cao học, NCS.

- Quản lý, giám sát việc phân công giáo viên hướng dẫn cao học, NCS, các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án…

 - Quản lý việc phân công giáo viên hướng dẫn, giám sát hội đồng bảo vệ tốt nghiệp của các lớp cao học: Báo chí, Quản lý xã hội, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước tại Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công tác báo cáo tổng hợp

- Chủ trì soạn thảo các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban và lãnh đạo Học viện.

- Chủ trì tổ chức lễ khai giảng, bế giảng cho các lớp, các hệ đào tạo.

5. Nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Ths. Nguyễn Đức Minh

Phó Trưởng phòng

Mail:nguyenminhngoc077781@gmail.com

ĐT: 0983783375

1. Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh:

- Tham mưu, lập kế hoạch, tổ chức xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến giới thiệu, tổ chức quảng bá PR cho các ngành, chuyên ngành. Theo dõi thông tin PR tuyển sinh trên Website Học viện.

 2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo

- Tham mưu và giúp Phó Trưởng ban phụ trách chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh, thi học phần, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo.

 - Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch khai giảng, bế giảng, kế hoạch thi tốt nghiệp các hệ đào tạo đại học chính quy, sau đại học

- Chỉ đạo, phối hợp xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch giảng dạy cho từng năm học, kì học hệ đào tạo đại học, xây dựng lịch học, thời khóa biểu giảng dạy học tập hệ đại học chính quy. 

- Trực tiếp xây dựng lịch học, lịch thi cho các lớp đại học văn bằng 2 hệ chính quy.

- Xây dựng lịch thi cho các lớp cao học, NCS.

 - Xây dựng lịch học lại, thi lại các lớp Cao học, NCS;

3. Công tác quản lý giám sát tốt nghiệp cho học viên cao học

Quản lý việc phân công giảng viên hướng dẫn học viên cao học các Hội đồng đề cương, hội đồng chấm luận văn, của học viên cao học các lớp: Xây dựng Đảng I và II, lớp  Kinh tế chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh, lớp Quản lý xã hội tại Tây Nguyên.

4. Công tác báo cáo tổng hợp

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kì thi và cơ sở vật chất của Ban.

- Chủ trì soạn thảo các báo cáo về đào tạo tập trung theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động khai giảng, bế giảng cho các khóa, các hệ đào tạo.

- Quản lý và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các chuyên viên trong phòng.

5. Nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

3. Ths. Đặng Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

Mail: huyendtt16@yahoo.com.vn

ĐT: 0912721606

1. Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh:

- Tham mưu, lập kế hoạch, tổ chức xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến giới thiệu, tổ chức quảng bá PR cho các ngành, chuyên ngành đào tạo hệ đại học vừa làm vừa  học.

- Liên hệ với các đơn vị liên kết.

- Nhận công văn đề nghị mở lớp từ các đơn vị liên kết

- Soạn thảo công văn phúc đáp cho các đơn vị liên kết mở lớp.

 2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo

- Lập Kế hoạch tuyển sinh các lớp đại học vừa làm vừa học.

- Chỉ đạo, phối hợp xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch giảng dạy cho từng năm học, kì học, xây dựng lịch học, thời khóa biểu giảng dạy học tập hệ đào tạo sau đại học.

- Xây dựng Kế hoạch học tập toàn khóa cho các lớp NCS.

3. Công tác Quản lý giám sát tốt nghiệp cho học viên cao học

- Quản lý việc phân công giảng viên hướng dẫn học viên cao học các Hội đồng đề cương, hội đồng chấm luận văn, của các học viên cao học các lớp: Phát thanh truyền hình, Quan hệ công chúng, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước tại Trà Vinh, Lớp Báo chí tại Cần Thơ; phối hợp tổ chức các hội đồng chấm chuyên đề, chấm luận án nghiên cứu sinh.

4. Công tác báo cáo tổng hợp

- Phối hợp trình kí và phát hành các văn bản (khi cần thiết).

- Kí xác nhận giờ dạy cho các giảng viên dạy các lớp NCS.

- Soạn thảo các báo cáo về đào tạo sau đại học và đào tạo đại học vừa làm vừa học theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Báo cáo số liệu học viên cao học tốt nghiệp hàng tuần cho phòng QLHĐD&H.

- Lưu trữ các văn bản phục vụ tuyển sinh hệ đào tạo vừa làm vừa học và hệ đào tạo NCS.

- Tập hợp báo cáo tình hình học tập và tốt nghiệp của NCS.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động khai giảng, bế giảng cho các khóa, các hệ đào tạo.

- Quản lý và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các chuyên viên trong phòng.

- Thủ quỹ của Ban.

5. Nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

     

4. Ths. Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên

Mail: hnv.hvbc@yahoo.com.vn

ĐT: 0903286590

 1. Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh

 - Liên hệ với các khoa, các đơn vị liên kết thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh cho các ngành, các hệ đào tạo.

- Chuẩn bị các văn bản phục vụ việc thực hiện kế hoạch tư vấn quảng bá tuyển sinh.

 2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo

- Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch giảng dạy cho từng năm học, kì học, xây dựng lịch học, thời khóa biểu giảng dạy học tập hệ đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị văn bản phục vụ lễ khai giảng, bế giảng các lớp cao học, NCS.

3. Công tác Quản lý giám sát tốt nghiệp cho học viên cao học

Quản lý việc phân công giảng viên hướng dẫn học viên cao học, các Hội đồng đề cương, hội đồng chấm luận văn, của học viên cao học các lớp: Công tác tư tưởng, Hồ Chí Minh học, Chính trị học, Lịch sử Đảng, Lớp Công tác tư tưởng tại Sóc Trăng

4. Công tác báo cáo tổng hợp

- Phối hợp tổ chức các hoạt động khai giảng, bế giảng cho các khóa, các hệ đào tạo.

- Tiếp nhận,chuyển phát các văn bản, công văn giấy tờ và lưu trữ văn bản hệ đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Phụ trách trình kí và phát hành các văn bản.

- Chuẩn bị các văn bản và thủ tục khai giảng, bế giảng các lớp học, các hệ đào tạo.

- Tập hợp, báo cáo số liệu học viên tốt nghiệp hệ đào tạo trình độ thạc sĩ.

     

     5. Đ/c Ngô Đức Phương

Chuyên viên     Mail:ducphuongngo@yahoo.com

ĐT: 0912666589

1. Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh:

- Liên hệ với các khoa, các đơn vị liên kết thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh cho các ngành, các hệ đào tạo.

- Chuẩn bị các văn bản phục vụ việc thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh.

 2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo

-  Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch giảng dạy cho từng năm học, kì học hệ đào tạo đại học, xây dựng lịch học, thời khóa biểu giảng dạy học tập hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học.

-  Phối hợp xây dựng lịch học, thời khóa biểu giảng dạy học tập của các lớp đại học chính quy tập trung.

- Xây dựng kế  hoạch thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các lớp đại học vừa làm vừa học.

Xây dựng Kế hoạch thi tốt nghiệp, kế hoạch bế giảng cho các lớp đại học vừa học vừa làm.

Phối hợp tổ chức các hoạt động khai giảng, bế giảng cho các khóa, các hệ đào tạo.

Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ đối với văn phòng các khoa.

3. Công tác Quản lý giám sát tốt nghiệp cho học viên cao học,

- Quản lý việc phân công giảng viên hướng dẫn học viên cao học các Hội đồng đề cương, hội đồng chấm luận văn, của các học viên cao học các lớp: Lớp triết học; lớp Kinh tế chính trị I và II tại Học viện, Lớp CNXHKH; Lớp Kinh tế chính trị tại Phú Thọ.

4. Công tác báo cáo tổng hợp

- Phối hợp tổ chức các hoạt động khai giảng, bế giảng cho các khóa, các hệ đào tạo.

- Tiếp nhận,chuyển phát các văn bản, công văn giấy tờ và lưu trữ văn bản đại học vừa làm vừa  học.

- Báo cáo số liệu đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học.

6. Ths. Vũ Tuyên Hoàng

Chuyên viên

Mail: qldt.hvbc@gmail.com

ĐT: 0975868989

1. Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh:

- Liên hệ với các khoa, các đơn vị liên kết thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh cho các ngành, các hệ đào tạo.

- Chuẩn bị các văn bản phục vụ việc thực hiện kế hoạch tư vấn.

 2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo

- Phối hợp xây dựng kế hoạch học tập, giảng dạy cho từng năm học, kì học hệ đào tạo đại học,

- Xây dựng lịch học, xây dựng thời khóa biểu giảng dạy học tập của hệ đại học  tập trung.

- Xây dựng lịch học lại hệ đào tạo ĐH;

- Phối hợp xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa các lớp cao học.

- Xây dựng Kế hoạch thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các lớp hệ đại học tập trung.

- Xây dựng Kế hoạch khai giảng, bế giảng và chuẩn bị các văn bản phục vụ khai giảng, bế giảng cho các lớp đại học chính quy,

3. Công tác Quản lý giám sát tốt nghiệp cho học viên cao học,

- Quản lý việc phân công giảng viên hướng dẫn học viên cao học các Hội đồng đề cương, hội đồng chấm luận văn, của các học viên cao học các lớp: Chính trị học tại Phú Thọ; Lớp Xã hội học;  lớp Phát thanh truyền hình tại Cần Thơ; Lớp Xuất bản.

4. Công tác báo cáo tổng hợp

- Phối hợp tổ chức các hoạt động khai giảng, bế giảng cho các khóa, các hệ đào tạo

- Tiếp nhận, chuyển phát các văn bản, công văn giấy tờ và lưu trữ văn bản đại học tập trung.

- Phụ trách phô tô các văn bản cần phát hành.

- Báo cáo số liệu đào tạo hệ đại học tập trung.

- Tổng hợp số liệu đào tạo của các lớp, các hệ đào tạo.

- Chủ trì tổng hợp dự thảo các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

5. Thư ký tổng hợp Ban:

 - Ghi chép Biên bản các cuộc họp Ban và giao ban lãnh đạo Ban. Quản lý sổ ghi chép của Ban và lãnh đạo Ban.

- Theo dõi, cập nhật thông tin hoạt động của Ban lên Website Học viện.

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

Họ và tên, chức danh

Nhiệm vụ được phân công

1. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

PHÓ TRƯỞNG BAN

nguyenthithuthuy@gmail.com

0912 620 320

Quản lý toàn diện các hoạt động của phòng. Trực tiếp chịu trách nhiệm:

1. Công tác tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyển sinh, tiếp sinh;

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;

- Hoàn thiện các thủ tục trình Giám đốc Học viện ra Quyết định công nhận trúng tuyển, Quyết định mở lớp;

2. Phát triển chương trình đào tạo:

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, tư vấn các quan điểm, nguyên tắc xây dựng, phát triển chương trình;

- Thư ký các cuộc họp nhóm chuyên gia, xây dựng dự thảo chương trình, các hội đồng chương trình;

- Hoàn thiện chương trình trình Giám đốc duyệt, ra Quyết định ban hành;

- Tham gia các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến công tác đào tạo trong nước và quốc tế;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án nâng cao chất lượng đào tạo;

- Biên tập, in ấn, phát hành Danh mục các chương trình đào tạo;

3. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Ths. Đỗ Thị Đào

Chuyên viên

daominh1974@yahoo.com.vn

0123 3580 868

1. Công tác tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo:

- Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ, phân loại, sắp xếp;

- Quản lý các lớp học chuyển đổi thí sinh dự thi cao học, nghiên cứu sinh;

- Rà soát, kiểm tra dữ liệu hồ sơ tuyển sinh;

- Thẩm định hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, điều kiện dự thi tuyển sinh hệ đại học chính quy tập trung;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ coi thi, chấm thi tuyển sinh, tiếp sinh;

- Phục vụ các Ban chấm thi tuyển sinh;

- Hướng dẫn và thu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh.

2. Phát triển chương trình đào tạo:

- Rà soát chương trình đào tạo toàn khóa hệ đại học chính quy tập trung (4 năm) khối nghiệp vụ với kế hoạch đào tạo năm, học kỳ;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp hội đồng chương trình;

- Thẩm định sơ bộ, yêu cầu điều chỉnh hoặc trực tiếp điều chỉnh về hình thức, nội dung các dự thảo chương trình khung, chương trình chi tiết hệ đại học chính quy tập trung (4 năm) khối nghiệp vụ;

- Hoàn thành các thủ tục tài chính liên quan đến hoạt động chuyên môn của phòng;

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm;

- Quản lý, lưu trữ bài thi, điểm thi tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo.

3. Kế toán của Ban;

4. Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

       3. Đ/c Hoàng Thị Hằng

Chuyên viên

hoanghangggg@gmail.com

0972 454 027

1. Công tác tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo:

- Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học;

- Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ, phân loại, sắp xếp;

- Quản lý các lớp học chuyển đổi thí sinh dự thi cao học;

- Rà soát, kiểm tra dữ liệu hồ sơ tuyển sinh;

- Thẩm định hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, điều kiện dự thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học;

- Phục vụ các Ban chấm thi tuyển sinh đại học;

- Hướng dẫn và thu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh;

2. Phát triển chương trình đào tạo:

- Rà soát chương trình đào tạo toàn khóa hệ đại học vừa làm vừa học với kế hoạch đào tạo năm, học kỳ;

- Thẩm định sơ bộ, yêu cầu điều chỉnh hoặc trực tiếp điều chỉnh về hình thức, nội dung các dự thảo chương trình khung, chương trình chi tiết hệ đại học vừa làm vừa học;

- Trình ký các văn bản;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, văn bản đi và đến;

- Phối hợp hoàn thành các thủ tục tài chính liên quan đến hoạt động chuyên môn của phòng;

- Kế toán, hậu cần;

3. Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

4. Ths. Vương Hoàng Long

Chuyên viên

hoanhuocvan8@gmail.com

0915 054 888

1. Công tác tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo:

- Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ, phân loại, sắp xếp;

- Quản lý các lớp học chuyển đổi thí sinh dự thi cao học, nghiên cứu sinh;

- Phối hợp thẩm định hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, điều kiện dự thi tuyển sinh hệ đại học (chính quy tập trung và vừa làm vừa học);

- Phục vụ các Ban chấm thi tuyển sinh;

- Hướng dẫn và thu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh;

2. Phát triển chương trình đào tạo:

- Rà soát chương trình đào tạo toàn khóa hệ đại học chính quy tập trung (4 năm) khối lý luận với kế hoạch đào tạo năm, học kỳ;

- Thẩm định sơ bộ, yêu cầu điều chỉnh hoặc trực tiếp điều chỉnh về hình thức, nội dung các dự thảo chương trình khung, chương trình chi tiết hệ đại học chính quy tập trung (4 năm) khối lý luận;

3. Quản lý bảng tin;

4. Phân lớp, đánh mã sinh viên, học viên đầu khóa, in và cấp phát thẻ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh;

5. Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

5. Ths. Tạ Như Sơn

Chuyên viên

nhuson115@gmail.com

0968 645 468

1. Công tác tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo:

- Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh sau đại học;

- Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ, phân loại, sắp xếp;

- Quản lý các lớp học chuyển đổi thí sinh dự thi cao học, nghiên cứu sinh;

- Thẩm định hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, điều kiện dự thi tuyển sinh sau đại học;

- Xử lý dữ liệu đăng ký dự thi;

- Phục vụ các Ban chấm thi tuyển sinh;

- Thẩm định kết quả thi tuyển, xác nhận kết quả tuyển sinh

2. Phát triển chương trình đào tạo:

- Rà soát chương trình đào tạo toàn khóa hệ sau đại học với kế hoạch đào tạo năm, học kỳ;

- Thẩm định sơ bộ, yêu cầu điều chỉnh hoặc trực tiếp điều chỉnh về hình thức, nội dung các dự thảo chương trình khung, chương trình chi tiết hệ sau đại học;

4. Phân lớp, đánh mã học viên sau đại học đầu khóa. Phối hợp in và cấp phát thẻ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh;

5. Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

6. Ths. Hoàng Anh Thao

Chuyên viên

hoanganhthao_2907@yahoo.com

0912 613 584

1. Công tác tuyển sinh các hệ, các bậc đào tạo:

- Phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ, phân loại, sắp xếp;

- Quản lý các lớp học chuyển đổi thí sinh dự thi cao học, nghiên cứu sinh;

- Thẩm định hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, điều kiện dự thi tuyển sinh sau đại học;

- Xử lý dữ liệu tuyển sinh;

- Phục vụ các Ban chấm thi tuyển sinh;

- In giấy báo nhập học;

- Quản lý hộp thư tuyển sinh, cập nhật thông tin tuyển sinh trên website Học viện;

- Thẩm định kết quả thi tuyển, xác nhận kết quả tuyển sinh;

- Tổng hợp số liệu phục vụ làm báo cáo tuyển sinh;

2. Phát triển chương trình đào tạo:

- Rà soát chương trình đào tạo toàn khóa hệ đại học chính quy tập trung (2 năm) với kế hoạch đào tạo năm, học kỳ;

- Thẩm định sơ bộ, yêu cầu điều chỉnh hoặc trực tiếp điều chỉnh về hình thức, nội dung các dự thảo chương trình khung, chương trình chi tiết hệ đại học chính quy tập trung (2 năm);

3. Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Họ và tên, chức danh

Nhiệm vụ được phân công

1. Ths. Nguyễn Viết Sơn

PHÓ TRƯỞNG BAN

Email: nguyenvietson@ajc.edu.vn

ĐT: 0913301188

Quản lý toàn diện các công việc, hoạt động của phòng. Trực tiếp chịu trách nhiệm:

1. Quản lý và giám sát việc thực hiện các công tác liên quan đến giảng dạy của giảng viên và học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên các hệ, các bậc đào tạo.

2. Xây dựng, hướng dẫn và quản lý các biểu mẫu, sổ đầu bài, sổ điểm toàn khóa các hệ, các bậc đào tạo.

3. Tham mưu, tổng hợp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động dạy và học theo từng học kỳ, khóa học.

4. Phối hợp với các Khoa, đơn vị chức năng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế về giảng dạy, học tập, rèn luyện, thi kiểm tra đánh giá học tập của sinh viên, học viên.

5. Quản lý việc học trả nợ môn, học lại, thi lại của sinh viên, học viên.

6. Quản lý kết quả học tập, xác nhận bảng điểm của sinh viên, học viên.

7.  Hoàn thiện và thực hiện các quy trình tốt nghiệp của các hệ, các bậc đào tạo.

8. Tổ chức, kiểm tra, theo dõi lịch học, lịch thi các hệ đào tạo;

9. Phân công cán bộ của phòng coi thi học phần các hệ đào tạo;

10. Thẩm định, kiểm tra việc thanh toán giảng dạy, coi thi các hệ đào tạo;

11. Quản lý khen thưởng, kỷ luật sinh viên, học viên;

12. Đề nghị chuyển lớp, ngừng học, buộc thôi học sinh viên, học viên;

13. Quản lý phôi bằng, chứng chỉ, chứng nhận;

14. Xác minh văn bằng, chứng chỉ của Học viện đã cấp;

15. Nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Ths. Lê Hồng Quang

Phó Trưởng phòng

Email: quangbctt@yahoo.com.vn

ĐT: 0996105868

Quản lý và theo dõi các hoạt động, các công việc của phòng. Trực tiếp chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến việc dạy và học của các khoa đào tạo Sau đại học:

- Quản lý và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các chuyên viên trong phòng.

- Kiểm tra, giám sát việc dạy và học của các lớp, các hệ đào tạo.

- Kiểm tra thực hiện tiến độ, quy chế giảng dạy, học tập (thứ 7 hàng tuần);

- Theo dõi lịch học, lịch thi các lớp SĐH;

- Tổng hợp danh sách điểm danh các lớp SĐH;

- Quản lý điều kiện dự thi các lớp SĐH, lập danh sách học viên đủ điều kiện thi học phần;

- Xét miễn học, ngừng học, thôi học cho học viên Cao học;

- Phối hợp xây dựng lịch học lại, thi lại các lớp Cao học;

- Chứng nhận học viên đang học, xác nhận cho học viên ra trường;

- Theo dõi thanh toán coi thi, giảng dạy các lớp Cao học;

- Quản lý trực tiếp điểm thi học phần SĐH của các khoa Tuyên truyền, Xuất bản, Báo chí, Xã hội học.

- Chuẩn bị văn bản Quyết định tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho các lớp Cao học, NCS;

- Phụ trách việc kiến tập, thực tập của sinh viên hệ ĐH chính quy;

- Nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

3. Ths. Phạm Trung Kiên

Chuyên viên

Email: ktc_bctt@yahoo.com

ĐT: 0912096396

Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến hệ đào tạo Sau Đại học:

- Kiểm tra, thực hiện tiến độ, quy chế giảng dạy, học tập (thứ 2 hàng tuần);

- Tổng hợp điều kiện thi các lớp cao học;

- Quản lý, lưu trữ điểm thi của các lớp cao học;

- Xác nhận  kết quả học của học viên cao học;

- Xác nhận và làm thủ tục cần thiết cho học viên cao học ra trường;

- Xác nhận tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ của học viên cao học, NCS;

- In bảng điểm bảo vệ luận văn của học viên cao học,

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các điều kiện đủ để học viên tốt nghiệp ra trường;

- Tổng hợp kết quả bảo vệ của học viên các lớp cao học, làm danh sách tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên cao học;

- Làm thủ tục mua phôi bằng tốt nghiệp Cao học, NCS;

- In bằng cao học, NCS và bảng điểm toàn khóa cho học viên cao học;

- Phát và thu nhận tờ khai các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp các lớp SĐH.

- Quản lý phôi bằng chứng chỉ và lưu trữ sổ cấp bằng, văn bằng chứng chỉ chưa cấp các lớp SĐH.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của học viên Cao học.

- Lưu trữ các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công;

- Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách  phòng phân công.

4. Ths. Nguyễn Thị Hoàng

Chuyên viên

Email: nguyenmaihoang2012@gmail.com

ĐT: 0932340456

Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến các khoa đào tạo hệ VLVH:

- Kiểm tra thực hiện tiến độ, quy chế giảng dạy, học tập (thứ 3 hàng tuần);

- Quản lý kết quả điểm thi học phần, tốt nghiệp, sổ điểm toàn khóa;

- Xét miễn học, miễn thi, ngừng học, thôi học

- Chứng nhận sinh viên đang học, xác nhận tốt nghiệp cho SV chờ cấp bằng;

- Theo dõi thanh toán các lớp phụ trách;

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp GCNCCLLCT;

- Dự trù kinh phí thi TN;

- Thông báo thi TN;

- Làm quyết định Hội đồng thi TN, Ban coi thi TN, Ban thư ký, Ban chấm thi TN;

- Thư ký hội đồng thi, chấm thi TN;

- Chuẩn bị tài liệu các đoàn đi tổ chức thi TN;

- Lưu trữ các văn bản và hồ sơ lưu các lớp ĐH hệ VLVH;

- Quản lý điều kiện thi học phần hàng tháng của các lớp hệ VLVH;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của sinh viên các lớp hệ VLVH;

- Quản lý xác minh bằng các lớp đại học VLVH;

- Phát và thu nhận tờ khai làm các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học.

- Quản lý phôi bằng chứng chỉ và lưu trữ sổ cấp bằng, văn bằng chứng chỉ chưa cấp các lớp hệ VLVH

- Làm thủ tục mua phôi bằng tốt nghiệp;

- Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

5. Ths. Nguyễn Hoàng Yến

Chuyên viên

Email: yendaotao.ajc@gmail.com

ĐT: 0988839638

Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến khối lý luận hệ đào tạo Đại học

- Kiểm tra thực hiện tiến độ, quy chế giảng dạy, học tập (thứ 6 hàng tuần);

- Tiếp nhận, tổng hợp điều kiện thi học phần, tốt nghiệp khối lý luận hệ đào tạo ĐH;

- Quản lý, lưu trữ điểm thi học phần, tốt nghiệp, sổ điểm toàn khóa khối lý luận hệ đào tạo ĐH;

- Tổ chức thi học phần hệ đào tạo ĐH văn bằng 2;

- Tổ chức thi lại học phần hệ đào tạo ĐH;

- Tổ chức học và thi trả nợ môn hệ đào tạo ĐH;

- Chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện thi tốt nghiệp khối lý luận hệ đào tạo ĐH;

- Báo cáo tổng kết tốt nghiệp hệ đào tạo ĐH;

- Làm quyết định Hội đồng thi TN, Ban coi thi TN, Ban thư ký, Ban chấm thi TN;

- Thư ký hội đồng thi, chấm thi TN;

- Làm quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp giấy CNCCLLCT, thể chất, quốc phòng khối lý luận hệ đào tạo ĐH;

- Xác nhận thanh toán coi thi học phần khối lý luận hệ đào tạo ĐH;

- Xác nhận giấy tờ, bảng điểm cho sinh viên khối lý luận hệ đào tạo ĐH;

- Xét thủ tục miễn học, miễn thi, ngừng học, buộc thôi học cho sinh viên khối lý luận hệ đào tạo ĐH;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của sinh viên các lớp khối lý luận hệ chính quy;

- Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

6. Đ/c. Phạm Thu Phương

Chuyên viên

Email: phamthuphuong1987@gmail.com

ĐT: 0983173087

Phụ trách trực tiếp các công việc liên quan đến khối nghiệp vụ hệ đào tạo Đại học

- Kiểm tra thực hiện tiến độ, quy chế giảng dạy, học tập (thứ 5 hàng tuần);

- Tiếp nhận, tổng hợp điều kiện thi học phần, tốt nghiệp khối nghiệp vụ hệ đào tạo ĐH;

- Quản lý, lưu trữ điểm thi học phần, tốt nghiệp, sổ điểm toàn khóa khối nghiệp vụ hệ đào tạo ĐH;

- Chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện thi tốt nghiệp khối nghiệp vụ hệ đào tạo ĐH;

- Thư ký hội đồng thi, chấm thi TN;

- Làm Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp giấy CNTCLLCT, thể chất, quốc phòng khối nghiệp vụ hệ đào tạo ĐH;

- Xác nhận thanh toán coi thi học phần khối nghiệp vụ hệ đào tạo ĐH;

- Xác nhận giấy tờ, bảng điểm cho sinh viên khối nghiệp vụ hệ đào tạo ĐH;

- Xét thủ tục miễn học, miễn thi, ngừng học, buộc thôi học khối nghiệp vụ hệ đào tạo ĐH; bảo lưu kết quả học tập, tiếp tục học, chuyển trường hệ đào tạo ĐH;

- Tổng hợp đề nghị kiểm tra quy trình chấm học phần hệ đào tạo ĐH;

- Thông báo phúc khảo; làm quyết định Ban chấm thi phúc khảo; kết quả thi phúc khảo;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của sinh viên các lớp khối nghiệp vụ hệ chính quy;

- Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách  phòng phân công.

7. Đ/c. Phạm Hữu Thuận

Chuyên viên

Email: phamhuuthuan28@gmail.com

ĐT: 0946622039

- Kiểm tra thực hiện tiến độ, quy chế giảng dạy, học tập (thứ 4, chủ nhật hàng tuần);

- Theo dõi, quản lý điều kiện thi của sinh viên các lớp đại học VLVH tại Học viện;

- Phát và thu nhận tờ khai làm các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp hệ chính quy tập trung.

- In và cấp bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ; in giấy khen, dán ảnh chứng chỉ;

- Làm thủ tục, quyết định khen thưởng sinh viên;

- Xác minh văn bằng, chứng chỉ đã cấp;

- Làm thủ tục mua phôi chứng chỉ GDQP, GDTC, CC-TCLLCT hệ đào tạo ĐH;

- Quản lý phôi bằng, chứng chỉ và lưu trữ sổ cấp văn bằng, chứng chỉ các lớp hệ chính quy;

- Nhiệm vụ khác do Phó Trưởng ban phụ trách phòng phân công.

PHÒNG BỒI DƯỠNG

Họ và tên, chức danh

Nhiệm vụ được phân công

1. TS. Trần Văn Thư

PHÓ TRƯỞNG BAN

- ĐT: 0983. 66. 3288

- Email: tranvanthu288@gmail.com

1. Quản lý toàn diện các công việc, hoạt động của Phòng Bồi dưỡng.

2. Trực tiếp chịu trách nhiệm:

  - Xây dựng và phát triển các chương trình bồi dưỡng;

  - Xây dựng kế hoạch tổng thể, chỉ tiêu, chiến lược phát triển và quy mô bồi dưỡng;

  - Xây dựng các quy định về bồi dưỡng;

  - Xét duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng;

  - Trực tiếp quản lý các lớp bồi dưỡng liên kết ngoài Học viện;

  - Kiểm tra thực hiện tiến độ, quy chế giảng dạy, học tập, thi và cấp chứng chỉ các hệ lớp bồi dưỡng theo quy định;

  - Giám sát lịch học, thi, điều kiện thi, cấp chứng chỉ các hệ bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;

  - Phân công cán bộ coi thi học phần, trực các Hội đồng bảo vệ luận văn và coi thi tốt nghiệp các hệ đào tạo;

  - Thẩm định các văn bản của Phòng trước khi trình cấp trên kí;

  - Quản lí việc thực hiện giờ giấc làm việc của phòng;

  - Nắm bắt công việc chung của phòng, chịu trách nhiệm báo cáo chung các công việc trước Trưởng ban; Phó Giám đốc phụ trách và Ban Giám đốc;

3. Tham gia công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban.

2. ThS. Lưu Thị Bích Thủy

Phó Trưởng phòng

- ĐT: 0912. 72. 3236

- Email: Thuylb70@yahoo.com.vn

1. Giúp Phó Trưởng ban phụ trách phòng quản lý các công việc được phân công.

2. Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

    - Xây dựng và báo cáo kế hoạch các lớp bồi dưỡng;

    - Trực tiếp quản lý các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tại Học viện (thông báo mở lớp, lập danh sách lớp, danh sách phòng thi, phối hợp cùng khoa Ngoại ngữ tham gia quản lý lớp học, theo dõi tiến độ học tập và sĩ số lên lớp, lập kế hoạch thi các lớp trong và ngoài Học viện);

     - Làm các quyết định cho ngừng học và học lại với những học viên không đủ điều kiện dự thi môn Ngoại ngữ;

       - Phối hợp với khoa ngoại ngữ xét duyệt điều kiện thi, lên danh sách thi môn ngoại ngữ và công bố chính thức trên website, bảng tin của Học viện;

       - Làm các Quyết định hội đồng coi thi, chấm thi. Tham gia thư ký các hội đồng coi thi và chấm thi môn ngoại ngữ.

        - Tham gia tổ chức thi, chấm thi, nhập điểm và các thông báo môn ngoại ngữ;

    - Soạn hợp đồng các lớp bồi dưỡng trong và ngoài Học viện. Quản lý kế hoạch giảng dạy, theo dõi mời giảng viên tham gia giảng dạy các lớp Ngoại ngữ;

    - Quản lý kế hoạch học tập, điểm danh các lớp ngoại ngữ tại Học viện;

    - Phối hợp giám sát kế hoạch học tập, điểm danh các lớp tin học, nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng nghiệp vụ các khoa tại Học viện; 

    -  Phối hợp với phòng Tài vụ lập dự toán tài chính cho các lớp bồi dưỡng và các chương trình bồi dưỡng liên kết khác; 

    - Quản lý thanh toán chế độ giảng dạy của các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp ngoại ngữ tại Học viện và tại các tỉnh. Thu lệ phí và thanh toán chế độ giảng dạy cho  giảng viên, cán bộ Ban Quản lý Đào tạo tham gia quản lý các lớp học…

    - Tổng hợp công việc của Phòng hàng tháng để chấm công và làm báo cáo tháng.

    - Phụ trách công tác văn thư, cơ sở vật chất và tài chính của Phòng.

3. Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban và Phó Trưởng ban phụ trách phòng.

3. ThS. Mai Việt Dũng

Chuyên viên

- ĐT: 0976. 86. 9191

- Email: Dzungmai1@yahoo.com


1. Giúp lãnh đạo Phòng quản lý các công việc được phân công.

2. Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

    - Trực tiếp quản lý các lớp Nghiệp vụ sư phạm;     

     + Thông báo mở lớp, lập danh sách, ra các quyết định mở lớp, kết thúc, tổ chức thi, chấm thi, nhập điểm và các thông báo liên quan của lớp nghiệp vụ sư phạm.

     + Phối hợp với tổ Nghiệp vụ sư phạm giám sát các điều kiện học, thi và cấp chứng chỉ cho các học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ theo quy chế;

     + Làm các quyết định dừng học, thôi học cho các học viên lớp nghiệp vụ sư phạm.

     + Quản lý kế hoạch học tập, điểm danh các lớp nghiệp vụ sư phạm tại Học viện.

    - Quản lý các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của các khoa.

       + Tiếp nhận công văn, danh sách, kế hoạch học tập của các khoa.

       + Làm thông báo, quyết định mở lớp, quyết định tốt nghiệp, giám sát các điều kiện học, thi và cấp chứng chỉ cho các lớp. Làm quyết định thôi học cho những học viên không đủ điều kiện.

       +  Điểm danh và kiểm tra quá trình học tập của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của các khoa.

    - Phối hợp giám sát kế hoạch học tập, điểm danh các lớp ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ tại Học viện.

    - Quản lý thanh toán các lớp NVSP tại Học viện. 

     - Phụ trách công tác chuẩn bị thi các hệ lớp do Phòng phụ trách

       + Chuẩn bị các văn bản phục vụ thi.

       +  Tham gia tổ chức thi, chấm thi, làm phách, rà soát điểm và các thủ tục khác trước khi công bố.

    - Phụ trách công nghệ thông tin của Phòng.

    - Phụ trách mua và quản lý phôi chứng chỉ các hệ lớp bồi dưỡng của Phòng.

    - Phụ trách việc in chứng chỉ, bảng điểm các hệ lớp.

3. Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Phó Trưởng ban phụ trách phòng.

4. ThS. Bùi Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

- ĐT: 0966. 761. 982

- Email:

Buithanhhuyen.daotao@yahoo.com


1. Giúp lãnh đạo Phòng quản lý các công việc được phân công.

2. Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

   - Trực tiếp quản lý các lớp tin học chuẩn đầu ra tại Học viện (tiếp nhận hồ sơ, thông báo mở lớp, lập danh sách lớp, phối hợp cùng khoa Kiến thức Giáo dục đại cương tham gia quản lý lớp học, theo dõi tiến độ học tập và sĩ số lên lớp, lập kế hoạch thi các lớp tại Học viện).

    - Làm các quyết định cho ngừng học và học lại với những học viên không đủ điều kiện dự thi môn Tin học.

     - Phối hợp với khoa KTGDĐC xét duyệt điều kiện thi, lên danh sách thi môn Tin học và công bố chính thức trên website, bảng tin của Học viện.

     - Làm các Quyết định hội đồng coi thi, chấm thi. Tham gia thư ký các hội đồng coi thi và chấm thi môn Tin học và các Hội đồng thi khác theo phân công của lãnh đạo Phòng.

     - Tham gia tổ chức thi, chấm thi, nhập điểm và chuẩn bị văn bản thông báo môn Tin học.

    - Quản lý thanh toán chế độ giảng dạy của giảng viên lớp Tin học tại Học viện.

    - Quản lý và tổ chức các lớp ngoại ngữ chuyên kỹ năng.

    - Phụ trách thông tin, quảng bá các chương trình bồi dưỡng của Học viện.

    - Quản lý và phát chứng chỉ cho học viên các lớp Bồi dưỡng.

     - Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký học, lên danh sách các lớp ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra tại Học viện.        

    - Quản lý kế hoạch, tiến độ học tập các hệ lớp bồi dưỡng tại Học viện.

    + Giám sát kế hoạch học tập, điểm danh các lớp Tin học chuẩn đầu ra tại Học viện.

     + Phối hợp giám sát kế hoạch học tập, điểm danh các lớp nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ và bồi dưỡng nghiệp vụ các khoa tại Học viện.

    + Phối hợp tham gia bố trí giảng viên giảng dạy các hệ lớp bồi dưỡng tại Học viện.

3. Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Phó Trưởng ban phụ trách phòng.

                

       Lưu ý: Bản phân công này cụ thể hóa Điều 10, khoản c, Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Đào tạo. Yêu cầu cán bộ, chuyên viên Ban Quản lý Đào tạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần có sự điều chỉnh báo cáo Trưởng ban xem xét quyết định./.

                                                                                                      

                                                                                Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013

Nơi nhận:

        TRƯỞNG BAN

- Ban Giám đốc HV;

- Các đơn vị trực thuộc Giám đốc;

- Các phòng trực thuộc Ban;

- Cán bộ, chuyên viên của Ban;

- Lưu: VT, TH.

(Đã ký)

           TS. Mai Đức NgọcHọc viện Báo chí & Tuyên truyền