Thứ ba 19/06/2018 00:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc đăng ký online tín chỉ học hè 2017, học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp K34, K35, K36

Thứ sáu 12/05/2017 08:21

DỰ THẢO LỊCH HỌC K34


DỰ THẢO LỊCH HỌC K35


DỰ THẢO LỊCH HỌC K36 (Có 2 sheet)


DỰ THẢO LỊCH HỌC NGOẠI NGỮ HP4 CHO CÁC LỚP K34 (HỌC KỲ HÈ)


Học viện Báo chí & Tuyên truyền