Chủ nhật 24/06/2018 04:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

THÔNG BÁO: SƠ ĐỒ PHÒNG THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Thứ sáu 19/05/2017 17:01

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

1. Sơ đồ phòng thi. Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại đây

2. Danh sách thí sinh thi tốt nghiệp Khối Lý luận. Xem và tải danh sách tại đây

3. Danh sách thí sinh thi tốt nghiệp khối nghiệp vụ. xem và tải danh sách tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền