Thứ bảy 17/03/2018 17:37 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thứ tư 17/09/2014 14:18

     

 

   

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

VP ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

PHÒNG THANH TRA

PHÒNG QUẢN TRỊ

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

PHÒNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CL ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM THỰC HÀNH VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

VIỆN NGHIÊN CỨU BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG

 
 

KHOA TRIẾT HỌC

KHOA KINH TẾ

KHOA TUYÊN TRUYỀN

KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC

KHOA TT HỒ CHÍ MINH

KHOA NN PHÁP LUẬT

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

KHOA XÃ HỘI HỌC

KHOA BÁO CHÍ

KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

KHOA XUẤT BẢN

KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG QUẢNG CÁO

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC VÀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM


 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền