Thứ bảy 22/09/2018 17:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tổng quan Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông

Thứ năm 14/06/2018 10:02

Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông gồm Chương trình đại cương với 8 học phần và Chương trình chuyên ngành với 12 học phần. Chương trình mang tính thực hành và tích hợp cao nhằm chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng bước vào môi trường truyền thông đầy sôi động.

Chương trình đại cương gồm 08 học phần về IELTS, tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu… do Học viện Báo chí và Tuyên truyền xây dựng, triển khai và cấp chứng chỉ. Chương trình giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh, làm quen với phương pháp học tập đại học và tiếp cận kiến thức cơ bản về chuyên ngành.

Chương trình chuyên ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông là chương trình đào tạo 03 năm với 12 học phần do Đại học Middlesex xây dựng, cung cấp chương trình, đảm bảo chất lượng và cấp bằng. Chương trình chuyên ngành mang tính thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng truyền thông quốc tế, nâng cao năng lực tiếng Anh và hiểu biết địa phương.

Cấu trúc Chương trình đào tạo

I. Chương trình đại cương

STT

Học phần

Số giờ

Mã học phần

1

IELTS Cơ bản

IELTS Foundation

120

FOUND 1

2

Tiếng Anh học thuật 1

Academic English 1

45

FOUND 2

3

Kỹ năng thuyết trình

Public speaking

45

FOUND 3

4

IELTS Nâng cao

IELTS Intensive

120

FOUND 4

5

Tiếng Anh học thuật 2

Academic English 2

45

FOUND 5

6

Tiếng Anh Truyền thông

English for Media

45

FOUND 6

7

Học qua trải nghiệm

Experimental Learning

45

FOUND 7

8

Nhập môn Truyền thông  

Introduction to Media

30

FOUND 8

II. Chương trình chuyên ngành 

Năm

TT

Học phần

Số giờ

Mã học phần

NĂM 1

1

Phân tích truyền thông

Media Analysis

300

MED 1000

2

Sản xuất truyền thông

Media Production

300

MED 1001

3

Nhập môn truyền thông và xã hội

Introduction to Media and Society

300

MED 1002

4

Quảng cáo và PR thực hành

Advertising and PR in Context

300

MED 1020

NĂM 2

5

Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu

Research Techniques and Approaches

300

MED 2000

6

Sản xuất truyền thông nâng cao

Advanced Media Production

300

MED 2001

7

Hoạt động quảng bá

Promotional Practices

300

MED 2020

8

Báo chí toàn cầu

Global Journalism

300

MED 2053

NĂM 3

9

Dự án độc lập

Independent Project

300

MED 3000

10

Các vấn đề trong văn hóa quảng bá

Issues in Promotional Culture

300

MED 3020

11

Sự kiện truyền thông và văn hóa tin tức

Media Events and News Cultures

300

MED 3052

12

Quan hệ công chúng quốc tế

International Public Relations

300

MED 3057

Học viện Báo chí & Tuyên truyền