Thứ sáu 24/03/2017 03:07 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ban Giám Đốc

Thứ năm 13/09/2012 15:21

 

 

Giám đốc

PGS.TS Trương Ngọc Nam

 

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Lưu Văn An

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Phạm Huy Kỳ

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến


Học viện Báo chí & Tuyên truyền