Thứ bảy 22/09/2018 15:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Ban Giám Đốc

Thứ năm 13/09/2012 15:21

 

 

Giám đốc

PGS.TS Trương Ngọc Nam

 

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Lưu Văn An

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Mai Đức Ngọc

 

Phó Giám đốc

PGS.TS Phạm Minh Sơn

Học viện Báo chí & Tuyên truyền