Thứ ba 19/06/2018 00:36 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 và 36B đợt 1 năm 2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 6 – 2018

Dánh sách sinh viên nội trú tháng 5/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 4/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 3/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 2/2018

Biểu chi tiết xe ô tô tăng, giảm trong năm

Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2013 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Dành cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tại các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ (Dành cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tại các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện)

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2017

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2017

Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2017

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2017